O Kościele

Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w RP (KEM) nawiązuje do ideałów reformacji anglikańskiej, wyrażonej w XVIII wiecznym ruchu odnowy religijnej. Założycielami i głównymi przywódcami przebudzenia metodystycznego byli dwaj duchowni anglikańscy: Jan Wesley i jego brat Karol. Społeczności metodystyczne szybko ogarnęły Wyspy Brytyjskie i wyodrębniły się od Kościoła Angli w 1784r. Idee metodyzmu przeszczepione do Ameryki Północnej i na inne kontynenty przyczyniły się do powstania Kościołów metodystycznych prawie we wszystkich krajach świata.

Episkopalny Kościół Metodystyczny w USA ukonstytuował się w czasie tzw. Konferencji Bożonarodzeniowej w grudniu 1784r.

Zjednoczony Kościół Metodystyczny powstał w wyniku połączenia Kościoła Metodystycznego, wcześniej Episkopalnego, ze Społecznością Ewangelicką.

Zbory tradycji metodystycznej tworzone były we wszystkich trzech zaborach. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości, możliwa stała się charytatywno-duszpasterska działalność Południowego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego. Przyczyniła się ona do powstania polskiego Kościoła metodystycznego. Pierwsza Polska Konferencja Doroczna zorganizowana została w 1922 roku w Warszawie. Kościół obchodził uroczyście swój jubileusz 75 lecia w 1996 roku.
Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 1995 roku (Dz. U. nr 97, poz 479).KEM podpisał deklaracje o wzajemnym uznaniu urzędów i sakramentów z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w RP i Ewangelicko-Augsburskim w RP.Z innymi Kościołami utrzymuje braterskie wiezi, aktywnie współpracuje na rzecz pojednania wszystkich chrześcijan.Instytucje prowadzone przez Kościół

 • English Language Collage – Szkola Języka Angielskiego w Warszawie, wraz z filiami w wielu miastach Polski.
 • Kościelne Centrum Edukacyjne w Konstancinie im.ks.prof. Witolda Benedyktowicza
 • Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie.
 • Wydawnictwo Pielgrzym Polski.
 • Centrum Konferencyjne Warfieldowo w Klarysewie kolo Warszawy.
 • Parafialne punkty opieki społecznej, kursy językowe, kuchnie dla biednych, kluby dziecięce, młodzieżowe i inne
“Widzialny Kościół Jezusa Chrystusa jest zgromadzeniem ludzi wierzących, którym głoszone jest czyste Słowo Boże i udzielane są przyzwowicie sakramenty z zachowaniem obrządków zgodnych z nakazami Chrystusa”
Artykuły Wiary, Art. XIIIKościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP ugruntowany na opoce wiary w Jezusa Chrystusa wyznaje że:
 • Całe Pismo Święte jest natchnionym przekazem Bożej woli.
 • Słowo Boże jest podstawą i norma formułowania doktryny i etyki metodystycznej.
 • Chrystus ustanowił dwa sakramenty: Chrzest i Wieczerzę Pańska.
 • Chrzest udzielany jest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, zarówno dzieciom jak i dorosłym nie ochrzczonym uprzednio w innym Kościele.
 • Sakrament Wieczerzy Pańskiej (Eucharystia) udzielany jest, zgodnie z nakazem Chrystusa, pod obiema postaciami – chleba i wina.
 • Jedynie Bogu w Trójcy Jedynemu należna jest cześć i chwała. Wszelkie inne kulty – natury, człowieka, wytworów jego rąk – nie powinny mieć miejsca w Kościele Jezusa Chrystusa.
 • Spowiedź powszechna i zwiastowanie łaski Bożej wszystkim pokutującym uznawane sa za wyraz woli Bozej. Czlowiek zbawiany jest tylko przez wiarę i podlega nieustannemu działaniu Bozej łaski: uprzedzającej, usprawiedliwiajacej i uświecajacej.

Praktykowane w Kościele środki łaski to:

 • studiowanie Pisma Św.,
 • modlitwa,
 • post,
 • sakramenty,
 • duchowe rozmowy.
Osoba usprawiedliwiona z łaski przez wiarę może doświadczyć pewności zbawienia gdyż Duch Boży poświadcza duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi (Rzym. 8,16). Wierzący, który doświadczył usprawiedliwienia wkroczył na drogę duchowego wzrostu i powinien zmierzać ku doskonałości w miłości, ku świetości, bez której nikt nie ujrzy Boga. Podstawowe prawdy naszego Kościoła wyrażone zostały w wyznaniach wiary, które stanowią wspólne dobro chrzescijaństwa.Biblijne nauczanie Kościoła wyrażają:
 • 44 Kazania Jana Wesleya
 • Noty wyjaśniajace do Nowego Testamentu
 • 24 Artykuły Wiary (skrócona wersja anglikanskich 39 Artykulów Wiary)
 • Wyznanie Wiary Społeczności Ewangelickiej
Społeczną naukę Kościoła ukazują:
 • Zasady Ogólne
 • Zasady Socjalne
 • Socjalne Wyznanie Wiary
 
Metodysci wezwani są do:
 • nie czynienia nikomu krzywdy i unikania wszelkiego zła
 • czynienia dobra przez służbę bliźniemu
 • korzystanie z ustanowionych środków łaski
Reklamy